Music Against Drugs ry:n näkemys ehkäisevän työn kehittämisestä ja ehkäisevän työn riittävien resurssien varmistamisesta

Music Against Drugs ry näkee ehkäisevän työn kehittämisessä sosiaalisen vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen erittäin oleellisiksi keinoksi sekä ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä että minimoida muita yksilöä syrjäyttäviä tekijöitä. Näkemyksemme mukaan sosiaalisen vahvistamisen tulee olla keskiössä kaikissa eri lasten ja nuorten toimintaympäristöissä (päiväkodit, peruskoulu, harrastustoimintympäristöt jne.), ja tämä edellyttää kautta linjan panostamista siihen, että ymmärrys sosiaalisen vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen käsitteistä ja keinoista vahvistuu lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Kiinnittämällä huomiota sosiaaliseen vahvistamiseen sekä osallisuuteen kansalaisyhteiskuntamme kaikilla tasoilla, tuetaan samalla terveen, hyvinvoivan ja oikeudenmukaisen Suomen rakentumista. Tämän kautta voidaan samanaikaisesti sekä ennaltaehkäistä kalliiksi tulevien korjaavien kustannusten kasvua että tukea kansallista kilpailukykyämme jatkuvasti kiristyvässä globaalissa kilpailussa.

Jotta sosioekonomisten terveyserojen kasvua olisi mahdollista ehkäistä ja tukea edellä mainittua visiota terveestä, yhdenvertaisesta ja oikeudenmukaisesta Suomesta, näemme ennaltaehkäisevän työn riittävän resurssoinnin ensiarvoisen tärkeänä. Ennen kaikkea kaikille kansalaisille tarkoitetuille universaaleille palveluille (neuvolapalvelut, peruskoulu jne.) tulee taata riittävät resurssit. Panostaminen esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon ja koulutukselliseen tasa-arvoon ennaltaehkäisee koulutuksellista syrjäytymistä ja työstä syrjäytymistä sekä tukee tätä kautta yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista ja vahvistaa niin ikään myös kansallista kilpailukykyämme. Universaalien palveluiden riittävän resurssoinnin ohella myös lainsäädännössä tulee mielestämme huomioida kansalaisten yhdenvertaisuus tavalla, joka takaa kaikille yksilöille yhdenvertaisen kohtelun lain edessä. Erityisen tärkeitä nämä edellä mainitut asiat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa oleville yksilöille. Terveyden tasa-arvon toteutumiseksi tämän päivän Suomessa tulee mielestämme lisäksi huomioida myös kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuudet liikkua, harrastaa, syödä terveellisesti ja tätä kautta edistää omaa terveyttään ilman, että edellä mainittujen kustannukset muodostaisivat osalle väestöstämme syrjäyttävän tekijän.

Turvaamalla ehkäisevien palveluiden riittävät resurssit tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevien tunnistamista mahdollisimman varhain. Tämän myötä voidaan kehittää kohderyhmälähtöisiä varhaisen tuen toimintamalleja sekä edistää varhaisen tuen hyvien käytänteiden juurtumista osaksi kaikille kansalaisille suunnattuja palvelujärjestelmiä. Koska osallisuus on tärkeä hyvinvointia ja terveyttä tuottava tekijä, näemme kohderyhmälähtöisyyden erittäin tärkeänä osana kaikkien terveyden edistämisen toimenpiteiden kehittämistä. Tässä tapauksessa on siis oleellista tunnistaa ja huomioida erilaisten kohderyhmien erilaiset tarpeet ja edistää näiden kohderyhmien osallisuutta myös toimenpiteiden suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa ehkäisevän työn ja ylipäätään kaikkien terveydenedistämisen toimenpiteiden kehittämisessä tulee edellä mainittujen seikkojen ohella lisäksi huomioida myös niiden laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Tieto siitä, millainen toiminta on laadukasta ja vaikuttavaa, auttaa ohjaamaan rajallisia resursseja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla kansalaistemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tulevaisuudessa.

Music Against Drugs ry